Les Competències Emocionals

Entenem per competències emocionals el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds  necessaries per comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals.

El seu correcte domini afavoreix un afrontament a les circumstàncies de la vida amb més grans probabilitats d’èxit.

Els processos d’aprenentatge, les relacions interpersonals, la resolució de conflictes, la consecució i manteniment d’un lloc de treball, etc, són, només, alguns dels aspectes que es veuen afavorits quan es disposa d’una bona competència emocional.

Les cinc competències emocionals

És la capacitat de prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres, posar nom a les emocions i estats emocionals i comprendre les nostres emocions i les del clima emocional en un context determinat.

És la capacitat de manejar les emocions de forma correcte i adequada, prendre consciència de la relació entre emoció – cognició – comportament, acceptant la pròpia emoció i responent amb una conducta adequada. Implica saber expressar les emocions de manera correcte sense generar un conflicte, aprendre a regular les pròpies emocions i impulsivitat, desenvolupar estratègies de regulació i aprendre a generar i autogenerar-se emocions positives.

És la capacitat de no veure’s influenciat per les emocions de l’entorn, requereix tenir una bona autoestima, una actitud positiva, automotivació, responsabilitat, i tenir auto eficàcia emocional (acceptació de l’experiència emocional personal i el saber sentir-se com un es vol sentir).

És la capacitat de mantenir bones relacions amb les altres persones i implica el domini d’un seguit d’habilitats socials, de comunicació afectiva, el respecte, actituds pro actives, assertivitat, etc.

És la capacitat de tenir comportaments responsables i adequats per poder fer front a les adversitats que presenta la vida. Ens faciliten una vida sana i equilibrada amb experiències satisfactòries i de benestar.