L’Educació Emocional i les Habilitats Socials en la Inserció Sociolaboral

EDUCACIÓ EMOCIONAL I HABILITATS SOCIALS EN LA RECERCA DE FEINA. LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL.

Per una efectiva inserció sociolaboral i el manteniment d’aquesta és imprescindible una bona gestió emocional i unes habilitats socials ben establertes.

 

Ràbia, inseguretat, frustració, desil·lusió, angoixa…són, només, algunes de les emocions que poden acompanyar a la persona que està en situació de recerca de feina o a l’atur.

Si, a més, hi sumem que la persona es troba en la zona d’exclusió o de vulnerabilitat social, o en risc de patir-la, aquest component d’emocionalitat negativa augmenta.

 

Està demostrat que les persones amb una bona intel·ligència emocional són capaces d’autogenerar-se emocions positives, tenen més tolerància a l’estrès, a la frustració, experimenten amb més facilitat emocions positives que, alhora, són precursores d’un bon estat anímic per afrontar la situació amb més expectatives d’èxit i, en conseqüència, tenen més facilitat per trobar feina i, sobretot, mantenir-la.

ProjecteUlisses treballa amb i per les persones, sobretot per aquelles en situació de risc d’exclusió social, aportant eines per a una bona gestió emocional (recuperar l’autoestima, l’autoconcepte, la seguretat,l’assertivitat, véncer la timidesa, les pors, l’angoixa…) i afavorint l’aprenentatge d’habilitats socials per poder afrontar amb èxit aquesta recerca de feina i poder facilitar la inclusió laboral de les persones que es troben en aquesta situació.

 

Posem a disposició de fundacions, associacions, organitzacions…que es dediquen a la inserció sociolaboral la possibilitat de beneficiar-se d’aquest programa i a incloure l’Educació Emocional i l’aprenentatge d’Habilitats Socials dins dels seus programes formatius.

Els efectes de l’Educació Emocional i d’Habilitats Socials comporten resultats tals com:

 

JUSTIFICACIÓ DELS OBJECTIUS DEL PROGRAMA

 

–  Augment de les habilitats socials i de les relacions interpersonals satisfactòries.

– Augment de la sensació de benestar personal.

– Millora en la comunicació en els àmbits afectiu , laboral, familiar, social.

– Disminució de pensaments autodestructius, millora de l’autoestima.

– Disminució en l’índex de violència i agressions.

– Menor conducta antisocial o socialment desordenada.

– Menor nombre d’expulsions/ sancions /situacions de pèrdua de feina.

– Millora del rendiment acadèmic i laboral.

– Disminució en la iniciació en el consum de drogues (alcohol, tabac, drogues il·legals).

– Millor adaptació escolar, social, laboral i familiar.

– Disminució de la tristesa i la simptomatologia depressiva.

– Disminució de l’ansietat i l’estrès.

– Disminució dels desordres relacionats amb el menjar (anorèxia, bulímia).

 

 

 

 

CONTINGUTS DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ EMOCIONAL

Consciència emocional.

– Autoobservació i reconeixement de les emocions. Comprensió de las causes i conseqüències de les emocions. Avaluació de la intensitat de les emocions. El llenguatge i l’expressió de les emocions. Reconeixement de les emocions dels altres..

Regulació emocional.

– Maneig de les emocions. Tolerància a la frustració. Autocontrol de la impulsivitat. Maneig de la ira i del comportament agressiu. Retard de gratificacions. Actitud  positiva davant la vida. Estratègies de regulació emocional.

. Autonomia emocional.

– Autoconcepte, autoconfiança.

Habilitats socioemocionals.

– Habilitats socials bàsiques. Comportament passiu i agressiu. Assertivitat. Entrenament assertiu. Negociació. Solució de conflictes. Mediació.

Habilitats de vida i benestar.

– Emocions, benestar subjectiu i qualitat de vida. Aprendre a fluir.